Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Firma Teleférico del Teide wykazuje bardzo aktywną postawę w różnych obszarach odpowiedzialności społecznej.

Na poziomie wewnętrznym:

  • Przywiązujemy szczególną wagę do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia, protokoły i środki bezpieczeństwa, które zapewniamy naszym pracownikom, wykraczają poza standardy wymagane prawem.
  • W naszej firmie nie ma różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; potwierdza to audyt wynagrodzeń przeprowadzony w 2023 roku. Podobnie, poprzez nasz plan równości płci wdrażamy środki mające na celu zwiększenie równouprawnienia we wszystkich obszarach, ułatwienie korzystania z prawa do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także podnoszenie świadomości i szkolenie w zakresie równego traktowania i równych szans, przemocy ze względu na płeć, różnorodności oraz zapobiegania molestowaniu.

Działania zewnętrzne firmy to współpraca z innymi instytucjami dla dobra rozwoju społeczeństwa Wysp Kanaryjskich oraz realizacja różnych prac społecznych i naukowych w następujących obszarach:

  • Jako Założyciel Fundacji Tenerife Rural, która ma na celu pobudzanie polityki w zakresie rewitalizacji obszarów wiejskich na Teneryfie, tworząc model zrównoważonego rozwoju łączący ochronę środowiska naturalnego, wykorzystanie potencjału terenów wiejskich oraz harmonijny rozwój dominujących sektorów, takich jak turystyka.
  • Angażując się w postęp badań nad środowiskiem przyrodniczym poprzez ustawiczne wsparcie techniczne i naukowe w obszarach badawczych związanych z wulkanizmem, jakością środowiska oraz zmianami klimatu oferowane różnym instytucjom naukowym, takim jak Instytut Technologii i Energii Odnawialnej na Teneryfie (ITER), Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET) czy Instytut Astrofizyki Wysp Kanaryjskich (IAC). Teleférico del Teide posiada ponadto sieć czujników meteorologicznych i środowiskowych, będących jedną z najbardziej zaawansowanych sieci badawczych na tej wysokości na świecie, której dane udostępnia międzynarodowej społeczności naukowej.
  • Stawiając na odnawialne źródła energii, demonstrujemy poparcie dla zrównoważonego rozwoju wyspy Teneryfy poprzez inwestycje, gdyż przeznaczamy znaczącą część zysków firmy na produkcję odnawialnej energii.