Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE (1. WARSTWA)

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. Numer identyfikacji podatkowej: CIF A-38002549. Siedziba: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania. Właściciel domeny www.volcanoteide.com.

DODATKOWE INFORMACJE (2. WARSTWA)

Telefon kontaktowy: +34 922 010 440. E-mail: teleferico@telefericoteide.com

Inspektor ochrony danych: GAC ACOSTA&TORRES, S.L.. Telefon: +34 922 381 422. E-mail: info@gacacostaytorres.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE (1. WARSTWA)

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych wyłącznie dla celów, dla których są one gromadzone; są one jednak niezbędne do świadczenia oferowanych usług.

DODATKOWE INFORMACJE (2. WARSTWA)

Zgromadzone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej informacje są wykorzystane do prawidłowego przetworzenia, ściśle wewnętrznie, wszystkich udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych niezbędnych do ich poprawnej i pełnej identyfikacji. Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników ma na celu zapewnienie im kompleksowej obsługi, jak również dostarczenie informacji na temat świadczonych usług oraz właściwe zarządzanie nawiązaną relacją, zarządzanie subskrybowanymi usługami, świadczenie, poszerzanie oferty i poprawę usług oferowanych przez TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., w ramach prowadzonej działalności, a w szczególności obsługę i przekazywanie Użytkownikom na ich wyraźne żądanie informacji, którymi mogą być zainteresowani, komunikowanie zmian w usługach, a także przesyłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną informacji związanych z ofertami i usługami TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. lub naszych partnerów.

W „Formularzu kontaktowym” TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że Państwa adres e-mail zostanie zamieszony w bazie danych w celu dostarczenia informacji na temat naszych usług i przedsięwzięć lub wszelkich innych informacji, o które zostaniemy poproszeni drogą mailową. TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. zobowiązuje się nie przekazywać, nie komunikować ani nie udostępniać danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Ponadto TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. usunie lub sprostuje dane niedokładne, niekompletne bądź już nieaktualne lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, zgodnie z postanowieniami hiszpańskiej ustawy organicznej o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

PODSTAWA ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH Z PRAWEM

PODSTAWOWE INFORMACJE (1. WARSTWA)

Zgoda Użytkownika.

DODATKOWE INFORMACJE (2. WARSTWA)

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. może ujawnić dane osobowe Użytkowników na wniosek organu sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADRESACI UDOSTĘPNIANYCH I PRZEKAZYWANYCH DANYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE (1. WARSTWA)

PLANOWANE UDOSTĘPNIENIE DANYCH

PLANOWANE PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

DODATKOWE INFORMACJE (2. WARSTWA)
PLANOWANE UDOSTĘPNIENIE DANYCH

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że Państwa dane są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie oraz do celów wymienionych powyżej. W przypadku, gdyby Państwa dane miały zostać powierzone lub udostępnione osobom trzecim, Użytkownicy zostaną uprzednio powiadomieni o planowanym przekazaniu danych, ich adresatach oraz przeznaczeniu, aby mogli udzielić stosownej zgody.

PLANOWANE PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Do krajów spoza Unii Europejskiej w celu rozesłania informacji o charakterze handlowym, ofert, artykułów z bloga, przewodników lub materiałów do pobrania o produktach TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

PODSTAWOWE INFORMACJE (1. WARSTWA)

PRAWO DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, ANULOWANIA LUB USUNIĘCIA, SPRZECIWU I PRAWO DO PRZENOSZENIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

DODATKOWE INFORMACJE (2. WARSTWA)

W każdej chwili Użytkownik ma prawo bezpłatnego dostępu do naszych plików, aby sprawdzić swoje dane osobowe, sprostować je, jeśli są niepoprawne lub uległy zmianie i anulować je, jeśli nie życzy sobie dłużej figurować w naszej bazie danych. Użytkownik może także skorzystać z prawa do bycia zapomnianym (konsekwencja zastosowania prawa do usunięcia danych osobowych), do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz z prawa do ich przenoszenia. Z praw tych Użytkownik może skorzystać, wysyłając pisemny wniosek opatrzony podpisem i zawierający pełne imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i pismo wyszczególniające żądanie, na adres: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania; lub wysyłając wniosek drogą elektroniczną na następujący adres: teleferico@telefericoteide.com.

Konieczne jest zgłaszanie nam wszelkich zmian w Państwa danych osobowych w celu ich aktualizacji, w przeciwnym razie nie będziemy odpowiadać za ich prawdziwość. Użytkownik oświadcza równocześnie, że udostępnia swoje dane osobiście, a wszystkie podane informacje są prawdziwe i zachowują ważność dla celów, dla których są wymagane. Brak wyraźnego żądania usunięcia Państwa danych z naszej bazy danych jest równoznaczny ze zgodą na dalsze ich przechowywanie w celu właściwego przetwarzania, zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały one pozyskane.

POCHODZENIE DANYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE (1. WARSTWA)

Od samego zainteresowanego

DODATKOWE INFORMACJE (2. WARSTWA)

Osoba wchodząca na niniejszą stronę internetową i korzystająca z niej staje się jej Użytkownikiem. TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. informuje, że gromadzone dane osobowe są ściśle odpowiednie i konieczne w celu wykorzystania wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego są one udostępniane przez Użytkownika.

UWAGA: Niniejszy dokument został zarejestrowany i jest w pełni chroniony. W żadnym przypadku nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, publikować, udostępniać, komunikować, przekształcać, używać lub sprzedawać niniejszej dokumentacji. W przeciwnym razie firma może podjąć odpowiednie kroki prawne.