Privacybeleid

Dit Privacy- en cookiebeleid is van kracht op het webplatform https://www.volcanoteide.com/nl/ (hierna “het Platform”), welke eigendom is van TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. (hierna “TELEFÉRICO”), een entiteit gevestigd in Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Spanje, met Spaans belastingsnummer (CIF) A-38002549 en ingeschreven in Deel 3 van het 1e Boek van het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife op Pagina 15, Folio 174. 

Het lezen van ons Privacybeleid neemt niet veel tijd in beslag en we raden u daarom aan om even wat tijd vrij te maken om dit te doen. We zullen u op eenvoudige, duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe uw persoonsgegevens en rechten worden verwerkt en beschermd. De veiligheid van u en die van uw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en we nemen daarom de adequate bescherming ervan zeer serieus.

HOE MAKEN WE GEBRUIK VAN DE GEGEVENS?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het Platform worden verwerkt voor de in dit privacybeleid specifiek gestipuleerde doeleinden en, in voorkomend geval, de verschillende gegevensformulieren die erin aangegeven zijn. De gegevens worden in dat opzicht verzameld voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Het mogelijk maken voor de gebruikers om door het Platform te browsen en daarmee toegang te hebben tot de informatie en inhoud die hierop worden aangeboden.
 • Het snel en effectief oplossen van vragen over onze diensten via de verschillende daarvoor beschikbaar gestelde kanalen, zoals (email, telefoon, chat, etc.).
 • Voor de aanbesteding van diensten door de gebruiker en om de facturering en incasso van de diensten te beheren.
 • Om u in staat te stellen zich, desgewenst, te registreren en uw registratie te beheren.
 • Voor het verzenden van tevredenheidsenquêtes door TELEFÉRICO met betrekking tot de kwaliteit van goederen en diensten.
 • Voor het beheer van mogelijke deelname van de gebruiker aan promoties, kortingen en verlotingen die via de Platform worden aangeboden of plaatsvinden.
 • Voor het totaalbeheer van het registratiesysteem van Partners via het Platform.
 • Voor het verzenden, indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, van commerciële mededelingen en advertenties over producten en diensten van TELEFÉRICO.
 • Voor het informeren van gebruikers over de verschillende producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die zijn aanbesteed bij of worden aangeboden door TELEFÉRICO, ongeacht het gebruikte communicatiekanaal, wat gebeurt op grond van Artikel 21.2 van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli, inzake de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce, en daarbij geen afbreuk mag doen aan de legitieme uitoefening door de gebruiker van zijn of haar persoonlijke rechten, met name aan die van het recht op bezwaar.
 • Het uitvoeren van analyses en verzamelen van aan navigatie gerelateerde statistische gegevens, met als doel de kwaliteit van onze diensten en het aanbieden ervan te kunnen verbeteren, in het geval u het cookiebeleid hebt geaccepteerd met betrekking tot de gerelateerde doeleinden van de verschillende soorten cookies zoals beschreven in het genoemde beleid, in het bijzonder als het gaat om analytische cookies (navigatieprofiel/gebruiker). U kunt, desgewenst, het gebruik van de analytische cookies configureren en u hebt het recht om uw toestemming met betrekking tot de aan deze cookies gerelateerde doeleinden in te trekken. We informeren u hierbij dat het intrekken van uw toestemming met betrekking tot het verwerken van uw gegevens door bepaalde cookies, zoals sessie- en technische cookies, de navigatie op het platform kan belemmeren (zie cookiebeleid).
 • Het nemen van beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn, overeenkomstig de onderhavige regelgeving, inclusief de eventuele anonimisering van uw persoonsgegevens, waarvoor de adequate techniek beschikbaar is gesteld. Derhalve, in dezen is het ook mogelijk uw gegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren, om zo de bescherming ervan te verbeteren.
 • Voor het ten alle tijde toepassen door TELEFÉRICO van passende technische en/of organisatorische veiligheidsmaatregelen op de persoonsgegeven met betrekking tot de bestaande risico's omtrent de rechten van gebruikers, waaronder de versleuteling van persoonsgegevens en andere maatregelen die bij het verwerken van gebruikersgegevens op het Platform nodig worden geacht.

Als u niet akkoord gaat met de verwerkingsdoeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, verzoeken we u dringend om ons Platform onmiddellijk te verlaten. Door dit Privacybeleid te accepteren of door eenvoudigweg dit Platform te blijven gebruiken, na kennis te hebben genomen van de inhoud van dit Privacybeleid, gaan we ervan uit dat u impliciet instemt met de verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

De verwerking van uw gegevens is nodig om u toegang te geven tot de content en/of functionaliteiten van het Platform of, mocht u daartoe beslissen, het raadplegen van informatie en het aanbesteden van diensten die erop beschikbaar zijn gesteld. We zetten ons hierbij nadrukkelijk in om uw persoonsgegevens op een legitieme en coherente manier te verwerken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en verplichtingen van de onderhavige regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer u op ons platform navigeert en, in het bijzonder, wanneer u ermee interacteert of op het moment dat u zich bij ons registreert, verstrek u uw gegevens op directe wijze aan ons. U kunt hierbij denken aan formulieren of aanvragen die online beschikbaar zijn en die u invult in overeenkomst met de aangegeven verwerkingsdoeleinden van elk specifiek geval.

De gegevens die u aan ons verstrekt zijn gerelateerd aan deze formulieren of aanvragen die beschikbaar zijn op ons platform en kunnen bovendien variëren per formulier. Onverminderd het voorgaande, kunnen er verschillende categorieën persoonsgegevens vastgesteld worden op basis van het platform en zijn verschillende formulieren/aanvragen, alhoewel we altijd vragen om een gelimiteerd aantal adequate en relevante gegevens met betrekking tot de voorgenoemde verwerkingsdoeleinden.

 • Identificerende persoonsgegevens (naam en achternaam, paspoort of identiteitskaart).
 • Persoonlijke contactgegevens (telefoonnummer of persoonlijk mobiel nummer, email).
 • Gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken (specifieke behoeften en vragen die, bijvoorbeeld, via onze chat ingediend worden, etc.).

Wanneer u op ons platform navigeert is het ook belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat er cookies op uw computer of apparaat worden geïnstalleerd, aangezien dit impliceert dat uw persoonsgegevens ook worden verwerkt volgens de aangegeven cookietypologie en de specifieke doeleinden van elke cookie (zie cookiebeleid). In het geval u ons cookiebeleid accepteert, worden er analytische cookies gebruikt, hetgeen impliceert dat uw persoonsgegevens gerelateerd aan uw navigatieprofiel verwerkt worden voor analytische en/of statistische doeleinden. We benadrukken dat u, gegeven de voorgaande informatie over ons wettelijke persoonsgegevensverwerkingsbeleid, door verder te navigeren op ons platform, op ondubbelzinnige wijze de betreffende cookies accepteert. Desalniettemin kunt u op elk moment het gebruik van deze analytische cookies configureren, zoals aangegeven in het genoemde cookiebeleid.

WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

Het mogelijk maken voor de gebruiker om door het Platform te browsen.

Uw toestemming en, afhankelijk van de situatie, de behartiging van een gerechtvaardigd eigen belang of het gerechtvaardigd belang van derden met betrekking tot het adequate beheer, onderhoud, ontwikkeling en uitbreiding van het platform en de gerelateerde hulpmiddelen, netwerken en informatiesystemen, waarmee zijn juiste werking, functionaliteiten, toegang tot diensten, alsmede de algehele veiligheid van alle voorgenoemde elementen mogelijk gemaakt wordt.

Het ons mogelijk te maken om contact op te nemen met de gebruiker met antwoord(en) op (aan)vragen en verzoeken.

Uw toestemming en, in sommige gevallen, het treffen van precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker/geïnteresseerde betrokkene.

Voor de aanbesteding van diensten door de gebruiker en om de facturering en incasso van de diensten te beheren.

Het uitvoeren van de overeenkomst.

Om u in staat te stellen zich, desgewenst, te registreren en uw registratie te beheren.

Uw toestemming.

Voor het verzenden van tevredenheidsenquêtes met betrekking tot de kwaliteit van goederen en diensten.

Het uitvoeren van de overeenkomst en, afhankelijk van de situatie, de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Voor het beheer van mogelijke deelname van de gebruiker aan promoties, kortingen en verlotingen die via de Platform worden aangeboden of plaatsvinden.

Uw toestemming.

Voor het totaalbeheer van het registratiesysteem van Partners.

Het uitvoeren van de overeenkomst van samenwerking en gerechtvaardigd belang krachtens Artikel 19 van de Spaanse Wet LOPDGDD.

Om u in staat te stellen zich in te schrijven voor onze blog/nieuwsbrief.

 

Uw toestemming.

Voor het informeren van gebruikers over de verschillende producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die zijn aanbesteed of worden aangeboden.

Het gerechtvaardigde belang op grond van Artikel 21.2 van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli, inzake de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce.

 

Het toestaan van de ontwikkeling van gerelateerde verwerkingsdoeleinden, en in het bijzonder van het uitvoeren van de relevante analyse met betrekking tot uw navigatiegedrag voor analytische en/of statistische doeleinden, in het geval u het betreffende cookiebeleid hebt geaccepteerd.

 

Uw toestemming.

Het nemen van beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn, overeenkomstig de onderhavige regelgeving, inclusief de mogelijke anonimisering en pseudonimisering van uw persoonsgegevens, waarvoor de adequate techniek beschikbaar is gesteld.

Het vervullen van een wettelijke verplichting (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het nemen van de relevante beschermings-, technische en/of organisatorische maatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens, ter vermijding van de altijd aanwezige risico’s.

Het vervullen van een wettelijke verplichting (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De rechtsgrond voor de verwerking is uw nadrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de hierboven omschreven doeleinden, welke door u vrijelijk en geïnformeerd wordt gegeven, en die u de mogelijk biedt om aan de hand van uw specifieke interesses en behoeften de verwerking en bestemming van uw gegevens te bepalen. U hebt recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, waarbij wel rekening moet worden gehouden dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van (een) eerdere verwerking(en) door TELEFÉRICO.

TELEFÉRICO behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen tot zijn Platform, en de hieraan verbonden diensten, inhoud en functies, wanneer u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. De aanvaarding van dit Privacybeleid staat echter los van de eventuele aanvaarding van de wettelijke algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de specifieke aanbesteding van de diensten en producten door de gebruiker die via het Platform worden aangeboden.                                                                                                                                                                                  

WAT GEBEURT ER ALS U UW GEGEVENS NIET AAN ONS VERSTREKT?

Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, worden uw aanvragen of verzoeken mogelijk niet worden verwerkt, waardoor deze mogelijk niet door TELEFÉRICO in overweging zullen worden genomen en onbeantwoord blijven.

De informatie en persoonsgegevens die u ons verstrekt moeten altijd:

 • Voldoende zijn voor de legitieme verwerkingsdoeleinden, die door TELEFÉRICO worden aangegeven, ook al is de informatie aangepast, beperkt of geproportioneerd, met inachtneming van de beginselen van doelbinding en minimale gegevensverwerking.
 • Exact, bijgewerkt en waar zijn, om op adequate wijze de identiteit, bevoegdheid en, in voorkomend geval, de representatie van een gebruiker vast te stellen, alsmede om de gegevensverwerking te kunnen aanpassen naar gelang de benodigde specificaties en de werkelijke situatie. Dit alles in het licht van het beginsel van nauwkeurigheid betreffende de persoonsgegevens.

We willen u er ook op wijzen dat het Platform bedoeld is voor gebruikers ouder dan 18 en dat minderjarigen er geen gebruik van mogen maken.

HOE DELEN WE UW GEGEVENS?

Over het algemeen worden de persoonsgegevens die via het Platform worden verkregen nooit met derden gedeeld zonder de gebruiker te informeren over welke specifieke gegevens dit betrekking heeft, de identiteit van de rechtverkrijgende of ontvanger van uw gegevens en over de specifieke verwerkingsdoeleinden die deze rechtverkrijgende in gedachten heeft met uw gegevens.

Het is ook mogelijk dat bepaalde derde partijen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om de diensten die zij leveren aan TELEFÉRICO verder te kunnen ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld in het geval van cookies van derden die door het Platform worden geplaatst, in welk geval we u verzoeken om het Cookiebeleid door te lezen. TELEFÉRICO beschikt ook over een netwerk van partners, die naar behoren zijn ingeschreven en geregistreerd in het daarvoor bestemde gedeelte van de website, die u kunnen voorzien van informatie en advies over de activiteiten van TELEFÉRICO. Er zijn 2 manieren om te betalen:

 • U betaalt de desbetreffende bedragen aan de partner, in welk geval deze de verantwoordelijke zal zijn voor de verwerking ervan en we u aanraden om het privacy- en cookiebeleid en andere voorwaarden van deze partner te raadplegen.
 • U betaalt de desbetreffende bedragen rechtstreeks via onze website, in welk geval dit Privacybeleid van toepassing is.

De persoonsgegevens van gebruikers zullen niet worden gedeeld met derden zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruiker of wanneer TELEFÉRICO wettelijk is verplicht om deze gegevens te delen krachtens Artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking).

Onverminderd het voorgaande, heeft TELEFÉRICO verschillende verwerkers onder zijn beheer, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zoals vertrouwde leveranciers, wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het verlenen van de afgenomen diensten waarbij zij betrokken zijn. Zulke verwerkers werken onder een dienstcontract met daarin de voorwaarden opgenomen, in overeenkomst met de condities en garanties bepaald in artikel 28 van de AVG, en onder de overeenkomstige controles, inspecties en toezicht in dezen om ervoor te zorgen dat zij de afgesloten overeenkomsten strikt naleven in het kader van dit doeleinde en de onderhavige wetgeving.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?

We informeren u dat de internationale doorgifte van uw gegevens over het algemeen niet plaats vindt, met inachtneming van de noodzakelijke maatregelen en garanties, in overeenkomst met de geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor navigatiedoeleinden en door cookies van derden. In ieder geval neemt Teleférico de in de AVG beschreven maatregelen, zodat in het geval deze overdrachten plaatsvinden, ze voldoen aan de voorschriften in artikelen 44 t/m 49 van de AVG en artikelen 40 t/m 43 van de Organieke Wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD).

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Verwerkingsdoeleinden

Termijn of criteria voor het bewaren

Het mogelijk maken voor de gebruiker om door het Platform te browsen.

- Over het algemeen worden uw gegevens voor deze doeleinden bewaard gedurende de strikt noodzakelijke tijd om u in staat te stellen om op adequate wijze op ons platform te navigeren en er gebruik van te maken, alsmede u toegang te geven tot de content ervan.

 

- Met betrekking tot de gegevens gerelateerd aan uw navigatieprofiel en verbonden aan de analytische cookies die u hebt geaccepteerd, zoals aangegeven in het cookiebeleid.

Het ons mogelijk te maken om contact op te nemen met de gebruiker met antwoord(en) op (aan)vragen en verzoeken.

- Gedurende de tijd die noodzakelijk is om uw specifieke verzoeken en/of aanvraag te kunnen afhandelen.

 

- Wanneer uw gegevens betrekking hebben op het indienen van een verzoek tot precontractuele maatregelen of het aangaan van een overeenkomst, worden ze bewaard zolang het nodig is voor de uitvoering van deze doeleinden.

Voor de aanbesteding van diensten door de gebruiker en om de facturering en incasso van de diensten te beheren.

Gedurende de tijd die nodig is voor het goed uitvoeren en effectief naleven van alle elementen van het contract tussen de partijen.

Om u in staat te stellen zich, desgewenst, te registreren en uw registratie te beheren.

Totdat u het verzoek indient om de registratie definitief op te zeggen. Als u klant bent, kunnen de genoemde gegevensbewaartermijnen toegepast worden op de hieronder beschreven wijzen.

Voor het verzenden van tevredenheidsenquêtes met betrekking tot de kwaliteit van goederen en diensten.

Zolang u geen gebruik maakt van uw recht op bezwaar.

Om u toegang te geven tot het digitale klantenkanaal via het platform, als u klant bent.

 

Totdat u het verzoek indient om de inschrijving definitief op te zeggen.

Voor het beheer van mogelijke deelname van de gebruiker aan promoties, kortingen en verlotingen die via de Platform worden aangeboden of plaatsvinden.

Totdat u het verzoek indient om de inschrijving definitief op te zeggen.

Voor het totaalbeheer van het registratiesysteem van Partners.

Zolang de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen van kracht is.

Om u in staat te stellen zich, desgewenst, in te schrijven voor onze blog/nieuwsbrief.

Totdat u het verzoek indient om de inschrijving definitief op te zeggen.

Voor het informeren van gebruikers over de verschillende producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die zijn aanbesteed of worden aangeboden.

Tot u gebruik maakt van uw recht op bezwaar.

Het nemen van beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn, overeenkomstig de onderhavige regelgeving, inclusief de mogelijke anonimisering en pseudonimisering van uw persoonsgegevens, waarvoor de adequate techniek beschikbaar is gesteld.

Zolang het de persoonsgegevens van gebruikers betreft, inclusief het bewaren van dergelijke gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen en onafhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van gegevens.

Het nemen van de relevante beschermings-, technische en/of organisatorische maatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens, ter vermijding van de altijd aanwezige risico’s.

Zolang het de persoonsgegevens van gebruikers betreft, inclusief het bewaren van dergelijke gegevens gedurende de wettelijk bepaalde termijnen en onafhankelijk van de rechtsgrond voor de verwerking van gegevens.

Onverminderd het voorgaande, informeren we de gebruiker tevens over het volgende:

 • U wordt aangeraden om ons cookiebeleid te raadplegen om meer te weten te komen over de bewaartermijnen van cookies.
 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden waar ze in eerste instantie voor verzameld waren, worden ze over het algemeen geblokkeerd en zijn ze alleen nog maar beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten, mochten ze nodig zijn voor de eventuele toekomstige bepaling van juridische verantwoordelijkheden gedurende de verwerking ervan. Dit altijd in overeenkomst met de onderhavige regelgeving en zonder deze voor andere doeleinden te gebruiken. Als de wettelijke termijnen met betrekking tot geblokkeerde gegevens zijn verlopen, worden deze persoonsgegevens verwijderd overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving. Deze kunnen, zo mogelijk, op veilige wijze geanonimiseerd worden door TELEFÉRICO (geanonimiseerde/ onpersoonlijke gegevens).

WELKEN RECHTEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEGEVENS?

Om gebruik te maken van uw recht op inzage, rectificatie, wissing, verwerkingsbeperking, gegevensoverdraagbaarheid of uw recht van bezwaar, moet u een e-mail verzenden naar teleferico@telefericoteide.com met als referentie “Uitoefening van de rechten” en een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardig document (paspoort, identiteitskaart etc.) als bijlage toevoegen. Als u van mening bent dat uw persoonlijke rechten zijn geschonden, kunt u daarvoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in dit geval, de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming [Agencia Española de Protección de Datos].

ZIJN DE VEILIGHEIDS- EN BESCHERMINGSMAATREGELEN VAN TOEPASSING OP UW PERSOONSGEGEVENS?

Gelet op de aard, het gebied en de context van de aangegeven verwerkingsdoeleinden, alsmede de verschillende risico’s en de gevolgen voor uw rechten en vrijheid, zal TELEFÉRICO de geschikte technische en organisatorische maatregelen nemen, met als doel de vereiste veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, overeenkomstig de privacycriteria door ontwerp en door standaardinstellingen, alsmede de implementatie van een risicomijdend systeem dat zal worden herzien en bijgewerkt wanneer dat nodig is.

Door het gebruik van het Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) voor ons platform waarborgen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens.

GELDIGHEIDSDUUR EN WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

TELEFÉRICO behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan eventueel nieuwe toekomstige wettelijke, dogmatische of juridische ontwikkelingen die van toepassing zijn, of om technische, operatieve, commerciële, corporatieve en zakelijke redenen. We zullen u tijdelijk en redelijkerwijs op de hoogte stellen van eventuele veranderingen die plaatsvinden, mits dit mogelijk is. In elk geval raden we aan dat, elke keer als u toegang hebt tot dit Platform, u dit beleid nauwkeurig doorleest om op de hoogte te blijven van de eventuele wijzigingen die erin zijn aangebracht. Daarnaast kan TELEFÉRICO u op persoonlijke wijze, voorafgaand informeren over de voorgenomen veranderingen in dit beleid, voordat deze van kracht zijn, mits dit technisch en redelijkerwijs mogelijk is, vooral in het geval u een geregistreerde gebruiker of klant van TELEFÉRICO bent.

PRIVACYBELEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONZE APPS

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG of RGPD in het Spaans) in samenhang met de Spaanse organische Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale Rechten (LOPDGDD in het Spaans), informeert TELEFÉRICO de gebruikers van de Applicatie “Volcano Teide” (hierna: “de App”) bij deze over de verwerking van persoonsgegevens die de gebruikers vrijwillig hebben verstrekt tijdens het registratieproces, de toegang tot en het gebruik van de dienst.

IDENTIFICATIE VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., met fiscaal identificatienummer (CIF): A-38002549, geregistreerd in het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife op Blad 15, Folio 174, Boek 1 van Deel 3 (hierna: “de Verwerkingsverantwoordelijke”) is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die door de gebruikers van de App worden verstrekt (hierna: “de Gebruiker” of “de Gebruikers”).

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Om de registratie, toegang en het gebruik van de App mogelijk te maken, moet de Gebruiker op vrijwillige basis persoonsgegevens (met name identificatie- en contactinformatie) verstrekken, die zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde systemen die eigendom zijn van TELEFÉRICO.

Het verzamelen, opslaan, wijzigen, structureren en, in voorkomend geval, verwijderen van de gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, vormen het geheel van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door de Verwerkingsverantwoordelijke om de goede werking van de App te garanderen en om een relatie met de Gebruiker in stand te kunnen houden in de zin van de verstrekking van diensten en/of verkoop van producten en het beheer, de administratie, de informatieverstrekking, de levering en de verbetering van de dienst.

De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens - met name e-mail - kunnen ook worden gebruikt voor het toezenden van nieuwsbrieven, evenals commerciële communicatie met betrekking tot promoties en/of reclame met betrekking tot de App, mits de Gebruiker voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van deze communicatie langs elektronische weg.

LEGITIMATIE

De verwerking van de gegevens van de Gebruiker wordt uitgevoerd op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van de App, waarvan de algemene voorwaarden altijd aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld voor zijn of haar uitdrukkelijk aanvaarding.
 • De vrijwillige, nadrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige aanvaarding van dit privacybeleid door de Gebruiker, na het ter beschikking stellen ervan, hetgeen moet worden gerealiseerd door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende actie, zoals het markeren van het selectievakje dat hiervoor is ingesteld.

Indien de Gebruiker zijn of haar gegevens niet verstrekt aan TELEFÉRICO, of dit op een foutieve of onvolledige manier doet, zal hij of zij geen toestemming hebben om gebruik te maken van deze App.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt, worden bewaard in de systemen en databases van de Verwerkingsverantwoordelijke zolang de Gebruiker gebruik blijft maken van de App en op voorwaarde dat deze geen verzoek indient om de genoemde persoonsgegevens te verwijderen.

Om mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van de verzamelde gegevens te kunnen naleven, worden deze gegevens gedurende tenminste vijf jaar bewaard.

DE ONTVANGERS

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten TELEFÉRICO, tenzij dit op wettelijke gronden wordt opgelegd of op basis van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

Anderzijds kan TELEFÉRICO toegang verlenen tot de persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt of deze gegevens doorgeven aan externe dienstverleners met wie het overeenkomsten heeft gesloten die betrekking hebben op gegevensverwerking. Zij zullen alleen toegang hebben tot de minimaal benodigde informatie om een dienst te kunnen verlenen ten gunste van en/of namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

GEGEVENSRETENTIE

TELEFÉRICO informeert de Gebruiker dat het, als aanbieder van datahostingdiensten en overeenkomstig de bepalingen van de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli inzake de diensten van de informatiemaatschappij en digitale handel (LSSI in het Spaans), de informatie gedurende een maximale periode van 12 maanden bewaart wanneer deze essentieel is om de bron van de gehoste gegevens en het tijdstip waarop de dienst is ingegaan te kunnen identificeren.

De retentie van dergelijke gegevens doet geen afbreuk aan de geheimhouding ervan en de gegevens mogen alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of ter bescherming van de openbare veiligheid. Ze kunnen tevens ter beschikking worden gesteld van rechters en/of rechtbanken of van een ministerie wanneer zij dit vereisen.

Het eventueel doorgeven van gegevens aan staatsveiligheidstroepen zal worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en met het grootste respect daarvoor.

BESCHERMING VAN GEHOSTE INFORMATIE

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer ervan, in samenhang met de Spaanse organische Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale Rechten (LOPDGDD in het Spaans).

Hoewel de Verwerkingsverantwoordelijke back-ups maakt van de inhoud die op zijn servers wordt gehost, is het niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van de gegevens door Gebruikers. Evenzo wordt volledige vervanging van de door Gebruikers verwijderde gegevens niet gegarandeerd, aangezien de bovengenoemde gegevens tijdens de periode die verstreken is sinds de laatste back-up kunnen zijn verwijderd en/of gewijzigd.

De vervanging van de inhoud die is opgeslagen in de back-ups die door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gemaakt, is niet inbegrepen bij de diensten die via de App worden aangeboden of geleverd, met uitzondering van specifieke back-updiensten, wanneer dit verlies te wijten is aan de Gebruiker.

TOESTEMMING EN INTREKKING VAN UW TOESTEMMING

Om uw persoonsgegevens up-to-date te houden is het noodzakelijk dat u ons op de hoogte brengt van eventuele veranderingen. Als u dit niet doet kunnen we niet instaan voor de waarachtigheid van uw gegevens. De gebruiker verklaart bovendien dat de verschafte gegevens juist en geldig zijn en door hemzelf/haarzelf werden verschaft. Als u niet uitdrukkelijk om de wissing van uw persoonsgegevens verzoekt gaan we ervan uit dat u in ons Register van verwerkingsactiviteiten wilt opgenomen blijven zolang uw gegevens correct en voor het voorziene doel worden gebruikt.

HET UITOEFENEN VAN UW RECHTEN

TELEFÉRICO informeert de Gebruiker hierbij dat hij of zij recht heeft op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, verzet en draagbaarheid van zijn of haar gegevens, die hij of zij kan uitoefenen door middel van een verzoek via de e-mail: info@volcanoteide.com

Evenzo heeft de Gebruiker het recht om de aanvankelijk gegeven toestemming in te trekken en een claim in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD in het Spaans).

COMMERCIËLE COMMUNICATIE LANGS ELEKTRONISCHE WEG

In toepassing van de Wet inzake diensten van de informatiemaatschappij (LSSI in het Spaans) zal TELEFÉRICO geen reclame of promotionele communicatie toesturen via e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen als dit niet is aangevraagd of uitdrukkelijk is aanvaard door de ontvangers ervan.

In het geval van Gebruikers met wie er een contractuele, juridische of dienstrelatie is aangegaan, is de Verwerkingsverantwoordelijke bevoegd om commerciële communicatie te versturen met betrekking tot producten of diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke die vergelijkbaar zijn met diegenen die onderdeel waren van het oorspronkelijk met de klant aangegane contact.

In het geval dat de Gebruiker zich wenst uit te schrijven op het moment van ontvangst van de voorgenoemde berichten, kan hij of zij dit doen door zijn of haar verzoek per e-mail op te sturen naar info@volcanoteide.com