Juridische kennisgeving

JURIDISCHE KENNISGEVING - PRIVACYBELEID

JURIDISCHE VOORWAARDEN

Identificatie van het bedrijf:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel delen we u mee dat de Spaanse vennootschap TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., met BTW-nr. CIF A-38002549 en hoofdzetel te Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Spanje, die op 12 augustus in het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife werd ingeschreven op blad 15, pagina 174, in boek 1 van volume 3, is de eigenaar van de website www.volcanoteide.com

ALGEMENE TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PORTAAL

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PORTAAL

De toegang tot onze website is gratis en vereist geen eerdere inschrijving of registratie. De gebruiker bezoekt de website in overeenstemming met de goede trouw en de onderhavige algemene voorwaarden, en op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Wie de website bezoekt en gebruikt, doet dat in de hoedanigheid van gebruiker, hetzij als consument of partner, waarbij de consument de klant is die rechtstreeks op de publieke website winkelt en de partner die dat doet op een privéwebsite met een gebruikersnaam en wachtwoord. Alvorens de website te openen en te gebruiken moet de gebruiker de onderhavige algemene voorwaarden lezen en volledig, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk accepteren. Op onze website bieden we services aan en geven we informatie over TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

De gebruiker verbindt zich ertoe op een legale, verstandige en passende manier gebruik te maken van de inhouden en services die via deze website worden aangeboden, in overeenstemming met de goede trouw en onder inachtneming van het geldende recht en deze gebruiksvoorwaarden.

Bij wijze van niet-uitputtende opsomming geldt dat de gebruiker van de website:

 • Afziet van het gebruik van illegaal, beledigend, oneerlijk, ongepast, lasterlijk, obsceen of bedreigend materiaal dat een schending van de intellectuele-eigendomsrechten, de merkrechten, het recht op een vertrouwelijke behandeling, het privacyrecht of een ander recht vormt, of op een andere manier vernederend of verwerpelijk is, of waarvan de inhoud computervirussen, politieke propaganda, reclameboodschappen, kettingbrieven of enige vorm van spam bevat die onnodige schade of hinder kan veroorzaken.
 • Kwaadwillig noch bewust schade zal toebrengen waardoor de betrouwbaarheid van de website in het geding komt of de website wordt gewijzigd, en geen computervirussen zal lanceren of verspreiden die tot ongeoorloofde wijzigingen van de inhouden of de deelsystemen van de website kunnen leiden.
 • De website niet zal gebruiken voor frauduleuze doeleinden noch in het kader van strafbare feiten of illegale activiteiten.
 • De informatie en de Inhouden op de website niet zal reproduceren, kopiëren, verspreiden, veranderen of wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de overeenkomstige rechten.
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Alle inhouden van de website, en in het bijzonder het ontwerp, de teksten, de afbeeldingen, de logo's, de iconen, de knoppen, de software, de commerciële namen, de merken, de industriële ontwerpen en alle andere aspecten die voor industriële en commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt, vallen onder de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. of van de derden die de eigenaars zijn van deze inhouden, hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor de plaatsing van de inhouden op de website en over hun exclusieve exploitatierecht beschikken.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. verstrekt geen licenties of toelatingen voor gebruik, van welke aard ook, van zijn intellectuele-, industriële- of enige andere eigendomsrechten met betrekking tot de website en haar inhouden.

Krachtens Koninklijk wetsbesluit 1/1996 van 12 april tot goedkeuring van de geconsolideerde tekst van de Wet op de intellectuele eigendom, Wet 17/2001 van 7 december inzake handelsmerken en de aanvullende wetgeving betreffende intellectuele en industriële eigendom, is het ten strengste verboden de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te bewerken, te vertalen, te verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of op een andere manier te exploiteren en/of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A..

De gebruikers verbinden zich ertoe de eigendomsrechten van de website en de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. op de website te respecteren.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. weigert alle verantwoordelijkheid voor de exploitatie of verspreiding van de beelden en/of inhouden op de website.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

Gevallen die betrekking hebben op onze website worden uitsluitend geregeld door het Europees recht. In het geval van een discrepantie of verschil tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie en de inhoud van deze website, richten de partijen zich tot de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker en zien ze uitdrukkelijk af van enig ander rechtsgebied dat van toepassing zou kunnen zijn.

GARANTIE VOOR DE VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN DE BESTANDEN

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. verbindt zich ertoe zijn verplichting om geheimhouding van de persoonsgegevens na te leven en uw gegevens vertrouwelijk te verwerken, en neemt daarom de nodige technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen om onrechtmatige wijziging, verlies, verwerking of toegang te voorkomen overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG), de Organieke wet betreffende de persoonsgegevens en de toepasselijke wetgeving.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. behoudt zich het recht voor om zijn gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde te wijzigen om het aan te passen aan de wettelijke en juridische nieuwigheden of de criteria van de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos), het Europees Parlement of de autoriteit die op dat moment bevoegd is. Deze wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt.

COOKIES

De website van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn fysieke bestandjes met persoonlijke informatie die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen wanneer deze de website bezoekt. Wanneer de gebruiker zijn browser sluit, worden ze onmiddellijk gewist. Als u op onze website op links drukt die u naar websites doorverwijzen die niet tot TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. behoren, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor het privacybeleid van deze websites noch voor de cookies die deze websites op de computer van de gebruiker kunnen installeren.

Voor meer informatie → Zie cookiebeleid.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Op onze website proberen we de gebruiker inhouden en services van hoogwaardige kwaliteit aan te bieden. We kijken niet alleen zorgvuldig toe op onze dienstverlening maar ook op de gebruikte, technologische middelen. Desalniettemin kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of andere elementen die het informaticasysteem, de documenten en de bestanden van de gebruiker op de één of andere manier kunnen beschadigen.

Hieronder vindt u een niet-uitputtende opsomming van omstandigheden die niet onder de verantwoordelijkheid van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. vallen:

 • Gebrekkige beschikbaarheid, matig onderhoud en incorrecte werking van de website en/of haar diensten of inhouden, met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid, voorzover het geldende recht dit toestaat, voor schade en nadeel ten gevolge van deze gebrekkige beschikbaarheid of incorrecte werking van de website en haar inhouden.
 • De aanwezigheid van fouten in de inhouden en de oplossing van eventuele storingen.
 • De gebrekkige bruikbaarheid van de website of de inhouden.
 • De aanwezigheid van virussen of kwaadaardige software in de inhouden.
 • De slechte service van de dienstverlenende ondernemingen.
 • De ontvangst, verzameling, opslag, verspreiding en overdracht van de inhouden door de gebruikers.
 • Het ongeoorloofde, nalatige of bedrieglijke gebruik van de website en haar inhouden door de gebruikers waarbij inbreuk wordt gemaakt op deze gebruiksvoorwaarden of op de goede trouw.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. staat niet garant voor de correcte werking, de beschikbaarheid en de continuïteit van de website. We zullen proberen om de gebruiker zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele serviceproblemen en deze zo snel mogelijk op te lossen. Desalniettemin zijn we vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de incorrecte of onderbroken werking van onze website.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. deelt u mee dat u ons bepaalde persoonsgegevens moet doorgeven om gebruik te kunnen maken van de services die via deze website worden aangeboden en om informatie over nieuwigheden te kunnen ontvangen. Deze gegevens zullen, overeenkomstig de Organieke wet betreffende de persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) automatisch worden verwerkt en worden opgenomen in onze bestanden om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. De bestanden worden onder onze verantwoordelijkheid ingeschreven in het Algemeen register voor gegevensbescherming (Registro General de Protección de Datos).

TOESTEMMING EN MACHTIGING VOOR DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. deelt u, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de bestanden, mee dat u, op het moment dat u ons via de verschillende formulieren op deze website of in de e-mails uw persoonsgegevens doorgeeft, ons uw uitdrukkelijke maar herroepbare en niet-retroactieve toestemming en machtiging geeft voor de opname en verwerking van uw gegevens in onze bestanden, en dit privacybeleid met betrekking tot de verstrekte gegevens accepteert. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke vereisten van de Organieke wet betreffende de persoonsgegevens, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de toepasselijke wetgeving. Dit privacybeleid is onderworpen aan de Europese regelgeving waardoor het zowel voor de nationale als voor de internationale gebruikers geldt.

GEVRAAGDE GEGEVENS EN DOEL

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. deelt u mee dat de gebruikers in geen geval verplicht worden om hun persoonsgegevens door te geven, dat enkel de ter zake dienende en relevante gegevens worden opgevraagd die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de doelen, en dat deze gegevens essentieel zijn voor de verlening van de aangeboden diensten. U moet alle verplichte velden invullen.

De gebruiker wordt via de website verzocht om de persoonsgegevens door te geven die noodzakelijk zijn voor zijn/haar juiste identificatie en een correcte gegevensverwerking. Deze gegevens dienen uitsluitend voor intern gebruik en worden niet doorgegeven. Ze zijn nodig om de gebruiker een integrale dienstverlening te kunnen bezorgen, hem/haar informatie te kunnen verschaffen over de verleende services, de relatie met de gebruiker te beheren, de onderschreven diensten te beheren en/of uit te voeren, de door TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. aangeboden diensten te verlenen, uit te breiden en te verbeteren, in de loop van de activiteit de nodige informatie over de gebruikers te verzamelen en te verwerken, uitdrukkelijk opgevraagde informatie te verzenden en te verwerken, bijwerkingen van services te versturen, en per post of per e-mail informatie, aanbiedingen en services van TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. of samenwerkende ondernemingen door te sturen.

CONTACTFORMULIER: TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. deelt u mee dat uw e-mailadres zal worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand om u informatie te kunnen verschaffen over onze services en projecten, of via e-mail vragen te kunnen beantwoorden. In overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragrafen TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. verbindt zich ertoe deze gegevens niet over te dragen, bekend te maken of met derden te delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Overeenkomstig de Organieke wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) zal TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. de gegevens annuleren of wijzigen wanneer blijkt dat ze onjuist, onvolledig, onnodig of overbodig voor hun oorspronkelijke doel blijken.

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN VAN “KOOP ONLINE” voor de consument:

Zie Retourneringsbeleid van gemaakte aankopen.

VEILIGHEIDSNIVEAU

Om wijziging, verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen heeft TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. de wettelijk voorziene veiligheidsmaatregelen genomen en de nodige technische middelen geïmplementeerd. Door op de bestanden alle veiligheidsmaatregelen toe te passen die worden aangeraden in Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december en de andere voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, garanderen we de vertrouwelijkheid van de verwerking. TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.  heeft eveneens de nieuwe veiligheidsmaatregelen aangenomen die in de AVG worden uiteengezet en betrekking hebben op de nieuwe principes inzake de rechten van de gebruiker (beginsel van transparantie, doelbindingsbeginsel, beginsel van portabiliteit) en diens recht op toegang, wijziging en annulering (recht om vergeten te worden). TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.  heeft eveneens de vereiste verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het verkrijgen van de toestemming van de betrokkene, zal de vereiste effectbeoordelingen uitvoeren, zal elke inbreuk op de gegevensbeveiliging aan de competente autoriteit melden en zal een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen voor toezicht.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. behoudt zich het recht voor zelf te beslissen om uw persoonsgegevens al dan niet in zijn bestanden op te nemen.

OVERDRACHT OF MEDEDELING VAN GEGEVENS

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. deelt u mee dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en enkel intern en voor de opgegeven doelen worden gebruikt. Als uw gegevens aan derden worden doorgegeven, wordt u op voorhand op de hoogte gebracht. U krijgt informatie over de ontvanger en het doel zodat u zelf kunt beoordelen of u met de overdracht instemt.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. kan de persoonsgegevens van de gebruiker bekendmaken wanneer de rechterlijke autoriteit daar overeenkomstig de geldende normen om verzoekt.

TOESTEMMING EN INTREKKING VAN UW TOESTEMMING

Om uw persoonsgegevens up-to-date te houden is het noodzakelijk dat u ons op de hoogte brengt van eventuele veranderingen. Als u dit niet doet kunnen we niet instaan voor de waarachtigheid van uw gegevens. De gebruiker verklaart bovendien dat de verschafte gegevens juist en geldig zijn en door hemzelf/haarzelf werden verschaft. Als u niet uitdrukkelijk om de wissing van uw persoonsgegevens verzoekt gaan we ervan uit dat u in onze bestanden wilt opgenomen blijven zolang uw gegevens correct en voor het voorziene doel worden gebruikt.

RECHT OP TOEGANG, WIJZIGING, ANNULERING, OPPOSITIE EN WISSING (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN), EN OVERDRACHT

De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar recht op gratis toegang tot onze bestanden uitoefenen om zijn/haar gegevens te raadplegen, te wijzigen als ze onjuist of veranderd zijn of te annuleren als hij/zij ze uit het bestand wil laten wissen. De gebruikers kunnen eveneens gebruikmaken van hun recht op beperking van de verwerking en overdracht van hun gegevens. U kunt uw recht uitoefenen door een ondertekende brief met onderstaande gegevens: voor- en achternaam van de gebruiker, adres voor kennisgeving, kopie van uw nationale identiteitskaart of ander identiteitsdocument, en toelichting van uw verzoek, naar het volgende adres te sturen: Calle San Francisco, 5, 4º, 38301, Santa Cruz de Tenerife, Spanje.

OPGELET

Deze algemene voorwaarden werden gewijzigd op 16 mei 2018. We kunnen deze op elk moment wijzigen. Raadpleeg de datum van uitgifte wanneer u onze pagina bezoekt en verzeker u ervan dat er geen wijzigingen werden doorgevoerd die op u betrekking kunnen hebben. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van onze website kunt u contact met ons opnemen. Dat kan persoonlijk, telefonisch op het nummer (+34) 922 010 440 of via e-mail naar lopd@telefericoteide.com

OPMERKING: Dit document is geregistreerd en beveiligd. U mag deze documentatie in geen geval kopiëren, reproduceren, verspreiden, publiceren, overdragen, bekendmaken, bewerken, gebruiken of verkopen. Als u dat wel doet kan de onderneming juridische stappen ondernemen.