Nota prawna

NOTA PRAWNA - POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNE WARUNKI PRAWNE

WŁAŚCICIEL STRONY

Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy, że niniejsza strona jest własnością TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A., hiszpańskiej spółki o numerze identyfikacji podatkowej CIF A-38002549, z siedzibą w Hiszpanii, w Santa Cruz de Tenerife, przy ulicy Calle San Francisco, 5, 4º, kod pocztowy 38301, wpisanej do Rejestru Handlowego w Santa Cruz de Tenerife dnia 12 sierpnia 1960 roku na karcie 15, foliał 174, w księdze 1 sekcji 3, która jest właścicielem domeny www.volcanoteide.com

OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z PORTALU

WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z PORTALU

Dostęp do naszej strony internetowej jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniej rejestracji ani subskrypcji. Użytkownik odwiedza stronę w dobrej wierze, zgodnie z zasadami niniejszych ogólnych warunków użytkowania oraz na własną odpowiedzialność.

Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą dostarczać danych za pośrednictwem naszej strony, a dzieciom poniżej 14 roku życia nie wolno ich podawać bez zgody rodziców lub opiekunów.  

Osoba wchodząca na niniejszą stronę internetową i korzystająca z niej − czy to konsument, czyli klient dokonujący zakupu bezpośrednio na publicznej stronie internetowej, czy partner dokonujący rezerwacji za pośrednictwem prywatnej sieci przy użyciu nazwy użytkownika i hasła − staje się jej Użytkownikiem i jest zobowiązana do zapoznania się oraz wyraźnego i bezwarunkowego zaakceptowania w całości niniejszych ogólnych warunków użytkowania, obowiązujących w momencie dostępu do strony, które prosimy uważnie przeczytać. Za pośrednictwem naszej strony oferujemy różne usługi oraz informacje o TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych za pośrednictwem niniejszej strony treści i usług prawidłowo, w dobrej wierze i zgodnie z prawem, w zakresie obowiązujących w danym momencie przepisów prawnych oraz niniejszych warunków korzystania z portalu.

Użytkownik portalu zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania poniższych zasad, wymienionych w sposób przykładowy, lecz niewyczerpujący:

 • Nie wolno używać żadnego rodzaju materiałów, które są nielegalne, zawierają groźby lub treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, oszczercze bądź obsceniczne, stanowią naruszenie praw własności intelektualnej, praw do znaków towarowych, poufności, prywatności lub jakiegokolwiek innego prawa, w jakikolwiek inny sposób zniesławiają lub uwłaczają osobom trzecim, zawierają wirusy komputerowe, propagandę polityczną, treści reklamowe, łańcuszki, masową wysyłkę wiadomości lub jakąkolwiek inną formę „spamu” i są ogólnie dokuczliwe lub powodują niepotrzebne niedogodności.
 • Nie wolno złośliwie i umyślnie powodować strat ani wyrządzać szkód, które mogą zmodyfikować niniejszą stronę lub zakłócić jej działanie. Nie wolno też wprowadzać ani rozpowszechniać wirusów komputerowych, które mogą dokonywać nieautoryzowanych zmian w treści strony lub systemach tworzących portal.
 • Nie wolno wykorzystywać strony do celów przestępczych lub związanych z działalnością prawnie karalną czy jakimikolwiek nielegalnymi praktykami.
 • Nie wolno powielać, kopiować, rozpowszechniać, przekształcać lub modyfikować informacji i treści zawartych na niniejszej stronie internetowej bez zgody posiadacza odpowiednich praw.
 • Nie wolno gromadzić danych w celach reklamowych ani wysyłać jakiegokolwiek rodzaju reklam i komunikatów w celach sprzedażowych i innych celach o charakterze handlowym bez uprzedniego wniosku lub zgody. 
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie wyświetlane na niniejszej stronie internetowej treści, a w szczególności projekt, tekst, grafika, loga, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe lub jakiekolwiek inne znaki czy wzory, które mogą być używane w celach przemysłowych i handlowych są przedmiotem prawa do własności intelektualnej i przemysłowej, którego posiadaczami są TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. lub właściciele danych znaków i wzorów, zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej za ich należytym upoważnieniem, i to oni posiadają wyłączne prawo do ich eksploatacji.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. nie udziela licencji ani zezwolenia na korzystanie w żaden sposób z posiadanych praw do własności intelektualnej i przemysłowej ani żadnej innej własności czy praw związanych z niniejszą stroną internetową, jej treścią i usługami.

W związku z tym, zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 1/1996 z dnia 12 kwietnia 1996, zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o własności intelektualnej, a także hiszpańskiej ustawy nr 17/2001 z dnia 7 grudnia 2001 o znakach towarowych oraz prawodawstwa uzupełniającego w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, zabrania się powielania, transmisji, adaptacji, tłumaczenia, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, w tym udostępniania za pomocą jakichkolwiek środków przekazu, wszelkich form eksploatacji i/lub modyfikacji, w całości lub w części, jakichkolwiek treści zawartych na niniejszej stronie internetowej, nie uzyskawszy uprzednio wyraźnej zgody TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. W przeciwnym razie firma może podjąć odpowiednie kroki prawne.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności niniejszej strony internetowej i powiązanych z nią praw do własności intelektualnej i przemysłowej, których posiadaczem jest TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

Ponadto, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem obrazów i/lub treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik może sprawdzić sposób, w jaki TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. wykorzystuje jego dane, oraz wdrożone środki bezpieczeństwa, korzystając z następującego linku: "polityka prywatności".

Częściowa nieważność.

Jeżeli którakolwiek z niniejszych klauzul zostanie uznana prawomocną decyzją właściwego organu za nieważną, orzeczenie o nieważności nie będzie dotyczyć pozostałych warunków, które pozostaną w mocy.
PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Wszystkie kwestie związane z naszą stroną internetową są regulowane wyłącznie przepisami prawa europejskiego. W kwestii rozstrzygania wszelkich sporów lub różnic między stronami odnośnie do treści zawartych na niniejszej stronie internetowej i ich interpretacji, strony dobrowolnie uznają właściwość sądów w miejscu zameldowania Użytkownika, zrzekając się przy tym otwarcie jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. instaluje pliki cookie na komputerze użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie w naszej witrynie, prosimy skorzystać z następującego linku: "polityka plików cookies".

POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia i komunikaty pomiędzy użytkownikami a TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. będą uznane za skuteczne, we wszelkich celach, gdy zostaną przekazane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Użytkownicy powinni kontaktować się z TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.:

- Listownie pod adresem widniejącym powyżej.

- Mailowo, wysyłając wiadomość na następujący adres: info@volcanoteide.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Udostępniając Użytkownikom naszą stronę internetową, pragniemy zaoferować Państwu wysokiej jakości treści i usługi, dokładając najwyższej staranności nie tylko w ich świadczeniu, lecz także w zastosowaniu zasobów technologicznych. Nie odpowiadamy jednak za obecność wirusa ani żadnego innego elementu, który mógłby w jakikolwiek sposób uszkodzić system komputerowy, dokumenty i pliki Użytkownika.

W szczególności TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. nie ponosi odpowiedzialności za poniższe okoliczności, wymienione w sposób przykładowy, lecz niewyczerpujący:

 • Niedostępność, stan techniczny i nieprawidłowe działanie strony internetowej i/lub jej usług lub treści. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie straty i szkody spowodowane brakiem dostępności lub ciągłości działania strony internetowej i jej zawartości.
 • Ewentualne błędy w treści ani usunięcie wszelkich mogących wystąpić nieprawidłowości.
 • Brak użyteczności strony internetowej lub jej zawartości.
 • Obecność w zawartości strony internetowej wirusów lub złośliwego bądź szkodliwego oprogramowania.
 • Złe wyświadczenie usługi lub jakiekolwiek problemy związane z dostawcami usług.
 • Otrzymywanie, nabywanie, przechowywanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie treści przez Użytkowników.
 • Korzystanie przez Użytkowników ze strony internetowej lub jej zawartości w sposób nielegalny, niedbały, przestępczy, sprzeczny z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania lub naruszający zasadę dobrej wiary.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania w zakresie dostępności i ciągłości działania niniejszej strony internetowej. W miarę możliwości postaramy się poinformować Użytkowników o jakiejkolwiek przerwie w usłudze i przywrócić ją tak szybko, jak to możliwe. Niemniej jednak zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowości lub przerwy w działaniu naszej strony internetowej.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ON-LINE dla konsumenta:

Patrz Polityka zwrotów kosztów dokonanych rezerwacji.

POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapobiec modyfikacji, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi lub kradzieży danych osobowych, TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. przyjęła przewidziane prawnie poziomy bezpieczeństwa oraz wdrożyła i stosuje w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych niezbędne do tego środki techniczne przewidziane w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych (LOPDGDD / RODO). 

Ponadto TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.  wdrożyła nowe zabezpieczenia wymagane przez RODO w związku z wprowadzeniem nowych praw Użytkownika (prawa do przejrzystego przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania danych i do przenoszenia danych), z zachowaniem praw dostępu, sprostowania i usunięcia danych (prawa do „bycia zapomnianym”). Jednakowoż TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, S.A. dokonała wymaganych udoskonaleń w zakresie uzyskiwania zgody zainteresowanej strony, ustanawiając odpowiednie działania w tym zakresie i przeprowadzi wymaganą ocenę skutków, powiadamiając właściwy organ o wszelkim naruszeniu bezpieczeństwa, wyznaczając do nadzorowania tych zadań inspektora ochrony danych.

TELEFERICO DEL PICO DEL TEIDE, S. A. zastrzega sobie prawo do decyzji o zamieszczaniu lub niezamieszczaniu Państwa danych w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych będącym własnością Administratora danych. 

UWAGA

Data ostatniej aktualizacji niniejszych warunków ogólnych to 19 grudnia 2022 roku. W dowolnym momencie możemy dokonać w nich zmian. Aby upewnić się, że nie nastąpiła żadna dotycząca Państwa zmiana, prosimy sprawdzać datę ostatniej aktualizacji przy każdej wizycie na naszej stronie. Wszelkie prośby o wyjaśnienia odnośnie do warunków korzystania z naszej strony internetowej prosimy kierować do nas osobiście telefonicznie pod numerem telefonu (+34) 922 010 440 lub pisemnie na adres e-mail info@volcanoteide.com